Ενδεικτική Παρουσίαση Έργων

Potpan Foodservices:

 • Προτάσεις στρατηγικής για την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας της εταιρείας και συμβουλευτική καθοδήγηση σε ζητήματα στρατηγικής και επικοινωνίας, καθώς και ζητήματα πολιτικής διαχείρισης.
  • Επεξεργασία και υποβολή πλάνου δημοσίων σχέσεων και δημόσιας προβολής της εταιρείας.
  • Υπηρεσίες Γραφείου Τύπου και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
  • Συγγραφή κειμένων (ομιλιών, άρθρων, συνεντεύξεων, δελτίων τύπου, ανακοινώσεων κλπ.) των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας.
  • Επικοινωνιακή υποστήριξη των υφισταμένων δράσεων της εταιρείας.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση κρίσεων στον τομέα της επικοινωνίας και προετοιμασία στελεχών της εταιρείας για τις δημόσιες παρεμβάσεις τους.

Sanofi

Σύμβουλοι στρατηγικής και επικοινωνίας, εταιρικής εικόνας, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και διαχείρισης κρίσεων:

 • Σύνταξη εγχειριδίου διαχείρισης κρίσεων με ανάλυση όλων των δεδομένων, προτάσεις δράσης-πρωτοβουλιών της εταιρείας, προτάσεις για τη σωστή διαχείριση και ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, κινήσεις  τακτικής.  Λεπτομερές σχέδιο κινήσεων της εταιρείας.
  • Πρόγραμμα εσωτερικής επικοινωνίας. Κειμενογραφική υποστήριξη.
  • Επεξεργασία πιθανών σεναρίων – κινδύνων. Σεμινάριο προς κορυφαία στελέχη.

Sky Express – Skyserv – Terra Creta

 • Συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα εταιρικής στρατηγικής και επικοινωνίας.
 • Εκπόνηση, παρακολούθηση υλοποίησης και σε τακτά διαστήματα αποτίμηση – επανεξέταση της στρατηγικής επικοινωνίας.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση κρίσεων στον τομέα της επικοινωνίας & διαχείριση δημόσιας εικόνας και φήμης.
 • Προτάσεις στοχευμένων δράσεων και ενεργειών επικοινωνίας.
 • Συμβουλευτική καθοδήγηση για το χειρισμό θεμάτων δημοσιότητας και σχέσεων με ΜΜΕ.
 • Προτάσεις στοχευμένων δράσεων public affairs και ειδική προετοιμασία τους. Συνολικός συντονισμός της παρουσίας της εταιρίας στα μέσα ενημέρωσης.
 • Δημιουργία media list / Monitoring δημοσιογράφων.
 • Οργάνωση media/ press event. Σχεδιασμός και Δημιουργία press kit.
 • Προτάσεις για ενέργειες CSR.
 • Προτάσεις για καταχωρήσεις σε έντυπα & ηλεκτρονικά μέσα. Δημιουργία native αρθρογραφίας και advertorial και προώθηση τους σε επιλεγμένα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

Υπουργείο Ανάπτυξης

 • Σύμβουλοι επικοινωνίας του Υπουργού και σύμβουλοι δημοσιότητας της Ειδικής Γραμματείας Ανταγωνιστικότητας στο διαγωνισμό δημοσιότητας των δράσεων του προγράμματος ΕΠΑΝ ΙΙ.
  • Σύμβουλοι δημοσιότητας της δράσης «ΤΕΠΙΧ- ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»:
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου επικοινωνίας για την προβολή της δράσης στον έντυπο τύπο και στα κλαδικά περιοδικά τουρισμού.
  • Σχεδιασμός καταχώρησης για την προβολή της δράσης.
  • Απολογιστική αναφορά σχετικά με την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας στις εφημερίδες και τα περιοδικά.

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Παροχή Υπηρεσιών για το έργο «Δημοσιότητα – Πληροφόρηση – Προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» για την περίοδο 2014 – 2015» το οποίο μεταξύ άλλων προέβλεπε:

 • Σχεδιασμό επικοινωνιακής στρατηγικής, κατάρτιση, εξειδίκευση και υλοποίηση Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠ – ΕΠ, για την περίοδο 2014-2015.
  • Σχεδιασμός και παραγωγή ενημερωτικού υλικού του ΕΠ-ΕΠ (πολυσέλιδα έντυπα, δίπτυχα, τρίπτυχα, αφίσες, banners, κ.λπ)
  • Διοργάνωση προωθητικών ενεργειών (ημερίδες, συμμετοχή σε συνέδρια).
  • Παροχή υπηρεσιών ιντερνέτ και social media (κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση περιεχομένου ιστοσελίδας και σελίδων social media, παροχή υπηρεσιών mobile application).
  • Υποστήριξη της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας. Λειτουργία μηχανισμών παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των εκτελούμενων επικοινωνιακών ενεργειών, καταγραφή μηχανισμών αποτίμησης των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του ΕΠ-ΕΠ και χρήση επικοινωνιακών εργαλείων καταγραφής (ερευνών/μετρήσεων των απόψεων του στοχοθετούμενου κοινού για τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων του ΕΠ-ΕΠ.
  • Διαχείριση κρίσεων κατά την εφαρμογή του σχεδίου δράσεων επικοινωνίας του ΕΠ-ΕΠ.

Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.:

 • Σύμβουλοι στρατηγικής & επικοινωνίας του Υπουργείου.
  • Παροχή υπηρεσιών στρατηγικής και επικοινωνίας για την καμπάνια του ΥΠΕΧΩΔΕ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος (ΕΠΠΕΡ) (2009).
 • Προβολή έργων ΥΠΕΧΩΔΕ ενόψει ΔΕΘ. Σχεδιασμός απολογιστικού εντύπου σχετικά με το έργο του ΥΠΕΧΩΔΕ στο περιβάλλον. Προσαρμογή του εντύπου σε ηλεκτρονική μορφή για ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)

Σύμβουλοι στρατηγικής και επικοινωνίας για τη γενικότερη δράση της Συνομοσπονδίας, καθώς επίσης και σύμβουλοι στρατηγικής και επικοινωνίας για το έργο «Προβολή του έργου και των δράσεων της Ε.Σ.Ε.Ε», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ.) 2007-2013». Στις υπηρεσίες προβλέπονταν:

 • Κατάρτιση στρατηγικής και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων επικοινωνίας.
  • Παρακολούθηση της πορείας επιμέρους έργων, αξιολόγηση επικοινωνιακών ενεργειών και τεχνική υποστήριξη σε θέματα σύνταξης και επεξεργασίας διακηρύξεων έργων που υλοποιούνταν από τρίτους για λογαριασμό της ΕΣΕΕ και βασική συμβουλευτική υποστήριξη για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους.
  • Στελέχωση ομάδας υποστήριξης του γραφείου τύπου για την παροχή συμβουλών και την ανάληψη πρωτοβουλιών, για την ενίσχυση της παρέμβασης της ΕΣΕΕ στο χώρο των ΜΜΕ.
  • Υποβολή προτάσεων ή/και γραπτών σημειωμάτων για τακτικές κινήσεις, δράσεις, επικοινωνιακές ενέργειες και πρωτοβουλίες που λάμβανε η ΕΣΕΕ, με έμφαση στην ενίσχυση της εικόνας της ΕΣΕΕ στα μέλη της και, γενικότερα, τον εμπορικό κόσμο.
  • Σχεδιασμός και παραγωγές εντύπων, καταχωρήσεων, ραδιοφωνικών σποτ. Κατάρτιση media plan, δημοσίευση καταχωρήσεων και μετάδοση ραδιοφωνικού σποτ με πανελλήνια κάλυψη.
  • Διεξαγωγή ολοκληρωμένων ερευνητικών προγραμμάτων (ποσοτικές & ποιοτικές έρευνες) και ανάλυση ευρημάτων τους για τη διερεύνηση της εικόνας της Ε.Σ.Ε.Ε. στα μέλη του εμπορικού κόσμου αλλά και στο ευρύ κοινό, καθώς και την αποτίμηση της επικοινωνίας της.
  • Προτάσεις για διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων.

Ινστιτούτο Εργασίας Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.)

Σύμβουλος Δημοσιότητας του Ινστιτούτο Εργασίας για τις δράσεις που υλοποιούσε ως δικαιούχος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠ. ΑΝ.Α.Δ.) 2007-2013» Στις υπηρεσίες προβλέπονταν:

 • Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Στρατηγικής και εξειδίκευση των δράσεων επικοινωνίας.
  • Ανάληψη προπαρασκευαστικών ενεργειών για την υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσεων  Επικοινωνίας, περιλαμβανομένων και των σχεδίων προκηρύξεων. Παρακολούθηση της εφαρμογής της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και των Δράσεων Επικοινωνίας. 
  • Ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης (ιστοσελίδα).
  • Οργάνωση υπηρεσιών γραφείου τύπου.


Case Study 1

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)

Υπηρεσίες:

 • Συμβουλευτική για θέματα εταιρικής στρατηγικής, επικοινωνίας και πολιτικής διαχείρισης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη σχέση της ΔΕΗ με τοπικές κοινωνίες και αυτοδιοικητικούς φορείς.
  • Συμβουλευτική και προτάσεις δράσεων σε θέματα δημοσίων σχέσεων.
  • Συγγραφή/επιμέλεια βασικών κειμένων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας της ΔΕΗ.
  • Συμβουλευτική επιμέλεια όλων των δράσεων επικοινωνίας της ΔΕΗ, ώστε να διασφαλίζεται η ενιαία εικόνα στην διάδοση των μηνυμάτων.

Το Θέμα

Τα προηγούμενα έτη και ιδιαίτερα στις αρχές του 2019, η ΔΕΗ αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα, τόσο σε σχέση με την οικονομική της κατάσταση, όσο και με τη συνολική πορεία της εταιρείας. Στόχος ήταν η διαχείριση των ζητημάτων, η επικοινωνιακή υποστήριξη της διοίκησης της εταιρείας και η επανατοποθέτηση της εταιρείας στην αγορά ενέργειας.

Ο στόχος

Η πρόκληση για εμάς, ήταν να αναδείξουμε την αντιστροφή της πορείας της εταιρείας. Να αναδείξουμε ότι σταδιακά αντιμετωπίζει τα προβλήματά της και παράλληλα επιχειρεί μια συνολική επανεκκίνησή της. Η εμπλοκή μας αφορούσε στην βελτίωση της δημόσιας εικόνας της εταιρείας, την επικοινωνιακή διαχείριση δύσκολων αποφάσεων, την προβολή σε ΜΜΕ και παράγοντες της αγοράς του σχεδίου εξυγίανσης και ανάπτυξης της ΔΕΗ.

Ήδη, η εικόνα της ΔΕΗ έχει αλλάξει θεαματικά κάτι που πιστοποιείται από τις αξιολογήσεις της αγοράς (βλ. Αναβάθμιση S&P) και από την θετική αποδοχή του νέου business plan της εταιρείας, γεγονός που αποτυπώνεται στα σχετικά δημοσιεύματα των ΜΜΕ. Παράλληλα, λειτουργούμε συμβουλευτικά σε θέματα στρατηγικής, επικοινωνίας και πολιτικής διαχείρισης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη σχέση της ΔΕΗ με τις τοπικές κοινωνίες και τους αυτοδιοικητικούς φορείς, με προτάσεις δράσεων σε θέματα δημοσίων σχέσεων, καθώς και για την επιμέλεια/συγγραφή βασικών κειμένων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας της ΔΕΗ.

Case Study 2

Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

Υπηρεσίες:

Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και branding για το λανσάρισμα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης:

 • Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Στρατηγικής και εξειδίκευση των δράσεων επικοινωνίας. Υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής της Επικοινωνιακής Στρατηγικής.
  • Δημιουργικός σχεδιασμός λογοτύπου, υλικών εταιρικής ταυτότητας και προωθητικών υλικών του Φορέα (επιστολόχαρτα, φάκελοι, κάρτες, πινακίδες καταστημάτων, πολυσέλιδο ενημερωτικό έντυπο, φυλλάδιο, αφίσα, ενημερωτική επιστολή της πολιτικής ηγεσίας του Φορέα).
  • Κατασκευή ενημερωτικής ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ.
  • Διοργάνωση συνέντευξης τύπου.
  • Ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης και οργάνωσης τηλεφωνικού κέντρου.

To Θέμα

Ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν την ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων σε έναν Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, η μεγάλη πλειονότητα του κοινού δεν είχε ούτε γνώση βασικών πληροφοριών για το θέμα και το πώς θα επηρεάσει τη ζωή του, ούτε σαφή εικόνα του ρόλου και της λειτουργίας του νέου Οργανισμού. Επιπλέον, η όποια δημοσιότητα υπήρχε, παρουσίαζε τον Ε.Φ.Κ.Α όχι ως ουσιαστική μεταρρύθμιση αλλά ως μνημονιακή υποχρέωση με έντονες αρνητικές αναφορές.

Ο Στόχος

Η στρατηγική της επικοινωνίας μας στόχευσε στο να ενημερώσει την κοινή γνώμη για το τι είναι ο Ε.Φ.Κ.Α. και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά του, αλλά και για τη φιλοσοφία πίσω από την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων και τις πρακτικές αλλαγές που θα έφερνε στην ασφάλιση όλων μας (ως προς τις υποχρεώσεις, αλλά και ως προς τις δυνατότητες). Επιχειρήσαμε ο Ε.Φ.Κ.Α., κατά την περίοδο του λανσαρίσματός του τουλάχιστον, να βγει από το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και να δοθεί έμφαση στον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής ασφάλισης και στα πρακτικά οφέλη για τους πολίτες. Παράλληλα, δημιουργήσαμε μια ενιαία και αναγνωρίσιμη εταιρική ταυτότητα.

Case Study 3

Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών

Υπηρεσίες

Η Stratego παρείχε συμβουλές επικοινωνίας στο Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών την περίοδο της αποκρατικοποίησης της Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΟΑ) και ασχολήθηκε ενεργά με τη διαχείριση του project. Στα πλαίσια των υποχρεώσεών της αυτών υλοποίησε δράσεις που αφορούσαν:

 • Συμμετοχή σε συσκέψεις εργασίας με τον Υπουργό και στελέχη των Ολυμπιακών Αερογραμμών για την χάραξη της επικοινωνιακής στρατηγικής.
  • Δράσεις ενημέρωσης της κοινής γνώμης για την κατάσταση της ΟΑ και την αναγκαιότητα της αποκρατικοποίησής της (ανακοινώσεις υπουργού, ανακοινώσεις διοικητικών στελεχών της ΟΑ, ενημερωτικά σημειώματα για πολιτικά στελέχη και ΜΜΕ, non papers, κ.α.).
  • Δράσεις εσωτερικής επικοινωνίας (προτάσεις στρατηγικής εσωτερικής διαχείρισης, επιμέλεια επικοινωνίας της διοίκησης της εταιρείας με τους εργαζόμενους, κείμενα, κλπ).

Το Θέμα

Την περίοδο της αποκρατικοποίησης της Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΟΑ), η Stratego λειτούργησε συμβουλευτικά στο Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών και ασχολήθηκε ενεργά με τη διαχείριση του project, διαμορφώνοντας και υλοποιώντας τη στρατηγική της επικοινωνίας, αλλά και σχεδιάζοντας τακτικές κινήσεις και πρωτοβουλίες.

Ο Στόχος

Η πρόκληση για εμάς ήταν να δημιουργήσουμε θετική αντιμετώπιση της αποκρατικοποίησης της Ολυμπιακής Αεροπορίας, τόσο στην ευρεία κοινή γνώμη, όσο και στα επιμέρους ενδιαφερόμενα κοινά (όπως ήταν τα στελέχη της ΟΑ). Η θετική πορεία του εγχειρήματος και το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα γίνεται επίκλησή του ως θετικού παραδείγματος, πιστοποιεί και την επιτυχή επικοινωνιακή του διαχείριση.